І. ДРАЧ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК”, “ЕТЮД ПРО ХЛІБ”, “ЧОРНОБИЛЬСЬКА МАДОННА”

Варіант 1

1. Перша збірка письменника “Соняшник” надрукована…

А У 1959р.

Б 1971р.

В 1962р.

Г 1956р.

2. На думку І. Драча, справжнє мистецтво започатковується…

А На гуманістичних цінностях.

Б Бажанні щось написати.

В Умінні уявити той чи інший образ.

Г Народній основі.

3. “Чорнобильська мадонна” І. Драча належить до його книжки…

А “Соняшник”.

Б “Корінь і крона”.

В “Храм сонця”.

Г “Теліжинці”.

4. Чого не робив соняшник під час свого дозвілля і розваг?

А Стріляв

горобців з рогатки.

Б Ганяв голубів.

В Бігав наввипередки з вітром.

Г Купався коло млина.

5. Що мав на увазі письменник, звертаючись до сонця?

А Добро і злагоду.

Б Духмяний хліб.

В Джерело тепла і здоров’я.

Г Поезію.

6. Вид вірша, який використав І. Драч і творі “Балада про соняш­ник”.

А Білий.

Б Астрофічний.

В Паліндром.

Г Верлібр.

7. В основі невеликого вірша І. Драча “Етюд про хліб” – розпо­відь…

А Про випікання хліба.

Б Важку працю селян.

В Часи, коли голод панував на Україні.

Г Шанобливе ставлення до пекарів, їх сумлінної праці.

8. Композиційно поема “Чорнобильська мадонна” І. Драча нагадує картину…

А О. Архипенка “Карусель П’єро”.

Б П. Пікассо “Герніка”.

В М. Бурачека “Овини”.

Г А. Куїнджі “Українська ніч”.

9. Довкола постаті І. Драча, ще молодого автора, спалахнули дис­кусії, зокрема з приводу його твору…

А “Ніж у сонці”.

Б “Похорон голови колгоспу”.

В “Українські коні над Парижем”.

Г “Чорнобильська мадонна”.

10. Визначіть римування в уривку з поезії І. Драча “Етюд про хліб”: ” В підсохлому тісті кленова лопата / Вийме з черені, де пікся в теплі,- / І зачарується білена хата / 3 сонця пахучого на столі”.

А Білий вірш.

Б Паралельне.

В Кільцеве.

Г Перехресне.

11. Твір, за який письменнику присуджено звання лауреата держав­ної премії імені Т. І. Шевченка.

А “Крила”.

Б “Зварники Королі”.

В “Січнева балада”.

Г “Поліська легенда”.

12. Кого у творі “Чорнобильська мадонна” І. Драча названо “свистуном”, “антихристом”?

А Генерала.

Б Головного інженера станції.

В Солдата, який відмовився надати допомогу Мадонні.

Г Будівельника – сина баби у целофані.

Варіант 2

1. На світосприйняття І. Драча впливали…

А Реалії середини XXст.

Б Події історичного минулого.

В Особливості художнього стилю поетів-романтиків.

Г Твори українських письменників XVст.

2. Батьківщиною для І. Драча…

А Є Сумщина.

Б Київщина.

В Кіровоградщина.

Г Миколаївщина.

3. Малярські роботи якої української художниці вплинули на твор­чу майстерність письменника?

А К. Білокур.

Б А. Горської.

В М. Приймаченко.

Г Т. Яблонської.

4. Жанр української літератури, який митець оновив, розбавив його описовою манерою викладу.

А Балада.

Б Роман у віршах.

В Драматична поема.

Г Соціально-психологічна новела.

5. За яких обставин герой твору І. Драча “Балада про соняшник” побачив сонце?

А Коли він лежав у піску.

Б їхав у піднебессі на велосипеді.

В Вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.

Г Стрибав на одній нозі, виливаючи воду з вуха.

6. Етюд – з французької мови – це невеликий за обсягом твір…

А У якому автор подає конкретну картину, фіксує момент,

Вихоплений із життя, відтворює внутрішній стан лю­дини, нерідко на тлі співзвучного пейзажу.

Б Життя людей розкривається на тлі історичних або соці­ально вагомих обставин.

В Сюжет заснований на певному епізоді з життя одного пер­сонажа.

Г Розповідається про незвичайну життєву подію з несподі­ваним фіналом.

7. Хто з українських митців поетичного слова, ознайомившись із текстом І. Драча “Балада про соняшник”, записав у своєму щоденнику, що жовтогаряча барва відповідає “характерові творчого сприймання світла українського народу”?

А В. Стус.

Б Д. Павличко.

В А. Малишко.

Г П. Тичина.

8. Жанрова особливість, яка притаманна для твору І. Драча “Ба­лада про соняшник”.

А Фантастичність.

Б Мелодійність.

В Тривалий час дії.

Г Детальне зображення подій і персонажів.

9. Укажіть художні засоби, які мають місце в уривку з поезії І. Дра­ча “Етюд про хліб”.

А Гіпербола, оксиморон.

Б Порівняння, градація.

В Анафора, літота.

Г Епітет, метафора.

10. Ознака, характерна для змісту твору І. Драча “Чорнобильська мадонна”.

А Замилування красою природи, виразність зорових і слухо­вих деталей.

Б Монологічна форма, персоніфікований образ Вітчизни.

В Високе, біблійне перемежовується з розмовним, побутовим.

Г Ліризм, його алегоричність.

11. Кульмінацію твору “Чорнобильська мадонна” І. Драча містить його розділ…

А “Баба в целофані”.

Б “Солдатська мадонна”.

В “Вічна материнська елегія”.

Г “Хрещатицька мадонна”.

12. Поемою “Чорнобильська мадонна” І. Драч продовжив традиції…

А П. Грабовського.

Б І. Франка.

В Д. Павличка.

Г Т. Шевченка.

Варіант З

1. Іван Федорович у своїй творчості продовжував традиції…

А І. Франка.

Б В. Сосюри.

В П. Тичини.

Г М. Рильського.

2. Для поезій Івана Федоровича характерний…

А Мотив суму над тяжкою долею людини.

Б Урбаністичний пафос.

В Піднесено-емоційний настрій.

Г Порушення в них гострих морально-етичних проблем.

3. Проблема, яка є основною із центральних у творчості І. Драча наприкінці 60-х pp.

А Пам’ять.

Б Невиправдані репресії в умовах командно-адміністративної системи.

В Свідомий вибір у житті.

Г Рід.

4. І. Драч – автор кінофільму “Іду до тебе”, який розповідає…

А Про Лесю Українку.

Б Своє перше кохання.

В Важкі випробування козаків у турецькій неволі.

Г Художника, якого не сприймала дійсність.

5. Яким І. Драч у “Баладі про соняшник” відтворив образ сонця?

А Воно було у червоній сорочці із золотими кучерями.

Б Викотилося на небосхил, наче червоногаряча діжа.

В Заблищало, мов цінна коштовність.

Г Відразу все довкілля осяяло теплим промінням.

6. У поезії І. Драча “Балада про соняшник” утверджується думка про те, що сонце…

А Справжнє одкровення митця перед суспільством.

Б Джерело розвитку і щастя.

В Символ краси мистецтва, народного духу і віри.

Г Загадковий світ природи.

7. П. Тичина назвав “Етюд про хліб” І. Драча твором…

А Приємної духмяності.

Б Чудесним.

В Художньо піднесеним.

Г Мистецького таланту.

8. “Етюд про хліб” І. Драча – це…

А Відтворення важкої праці жінки-селянки.

Б Яскравий словесний малюнок.

В Мовно-літературний портрет господаря столу.

Г Буденна розповідь кухаря.

9. Чорнобильська атомна електростанція розташована у чарівному краї…

А На Поділлі.

Б Волині.

В Поліссі.

Г Прикарпатті.

10. За жанром “Чорнобильська мадонна” І. Драча – це поема, яка водночас…

А Є трагедією і фарсом.

Б Мозаїкою і спокутою.

В Драмою і оповіддю.

Г Інтригою і утопією.

11. Головним символом поеми “Чорнобильська мадонна” І. Драча…

А Є реактор, який вибухнув.

Б Природа, що вмить згоріла.

В Дума ліричного героя.

Г Божа Матір.

12. В образі Чорнобильської мадонни письменник відобразив…

А Невідворотність суду совісті.

Б Сильну жінку, яка протистоїть страхіттям цивілізації.

В Героїню, неспроможну покарати винних трагедії.

Г Недосконалість дій людей у надзвичайній ситуації.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

І. ДРАЧ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК”, “ЕТЮД ПРО ХЛІБ”, “ЧОРНОБИЛЬСЬКА МАДОННА”

Categories: Твори на різні теми