Сучасний літературний процес

VI. Сучасний літературний процес

Загальний огляд

Формування сучасної української літератури відбувається під впливом важливих подій, що відбуваються в суспільстві.

1986 р. – аварія на Чорнобильській АЕС.

1991 р. – здобуття незалежності, початок розбудови нової суверенної держави.

2004 р. – Помаранчева революція, вибори Президента тощо.

З’являються болючі теми, які дали поштовх для народження нової генерації митців постчорнобильської епохи. Ця хвиля літераторів прагнула “зруйнувати Карфаген української провінційності”

, тобто вивести мистецтво слова за межі політики, ідеологічних й адміністративних втручань у художню творчість, зробити його естетично самодостатнім; подолати комплекс меншовартості, другорядної ролі в історії.

Основні тенденції сучасного літературного процесу

– Перехід від заідеологізованих схем “соціалістичного реалізму” до пошуку нових естетичних способів моделювання й зображення дійсності.

– Гостра постановка проблем вибору, повноцінного існування нації і свободи індивідуальності.

– Піднесення ролі українського слова в розвитку української нації.

– Мистецтво – поза політикою.

– Звернення до селянської тематики як прояв неповторності української духовності.

– Поява нових форм художнього мислення, форм й структури творчості.

– Повернення заборонених тоталітарним режимом літературно-мистецьких надбань минулих епох як створення нового погляду на історію України.

– Знищення штучної “завіси” між розвитком української літератури на “материковій” Україні та в діаспорі. Друк творів письменників-емігрантів.

– Вихід двох антологій української поезії “Золотий гомін” , де показана багата картина лірики XX ст., художніх систем, уподобань, напрямів.

– Функціонування модерного, неомодерного, заповідально-селянського, постмодерного дискурсів.

Характерні ознаки заповідально-селянського дискурсу: базування на селянському типі мислення, реалістичній традиції із певними вкрапленнями романтизму та модернізму; уживання символів і понять: нація, традиція, русифікація, державність, національна символіка, земля, праця.

Характерні ознаки постмодерного дискурсу : екзистенція, рефлексія, відкритість, гра, карнавал, художній твір як відверта гра цитатами, ремінісценціями, алюзіями Зі світового письменства,

– Поява нових угруповань та об’єднань, стильових манер і способів образного втілення світосприймання нової незалежної людини, що призвело до невеликої дискусії між митцями старшого й молодшого поколінь.

Характерні ознаки сучасної поезії

– “Переобтяжена цвітінням” . Юрій Андрухович у 90-х роках висловив думку, що сучасна українська поезія стає дедалі кращою, “незабаром її читатимуть виключно поети”).

– Багатство тематики, стильових і жанрових знахідок. ,

– Поступається прозі за динамізмом саморозгортання інтелектуального сюжету, але виграє в інтенсивності метафоричного орнаменталізму.

“Від пастельного імпресіонізму до барокової поліфонії”.

– Представлена кількома поколіннями поетів: “шістдесятники” ; “київська школа” поетів, поети-дисиден – ти, “вісімдесятники” , “дев’яностники” .

Характерні ознаки сучасної прози

– Жанрове розмаїття, пошуки нових мотивів, мистецьких ідей.

– Відхід від лірико-романтики, патетики, трансформація химерної стильової течії у прозу постмодерністів. ,

– Активна творча діяльність прозаїків старшого покоління: звернення до історичної тематики, М. Вінгранов – ського “Северин Наливайко”, Р. Іваничука “Орда” , “Рев оленів нарозвидні” , роман у віршах Ліни Костенко “Берестечко” ; дослідження екзистенціальних проблем буття людини ).

– Постмодерне світобачення, у центрі творів – “маска “автора.

Існування двох шкіл прозаїків:

1) “київсько-житомирська” – перевага екзистенціальних мотивів, герой творів – інтелектуал, рафінований інтелігент ;

2) “львівсько-франківська” – перевага гри та іронії, карнавалу і травестії, герой – маргінал, сільська людина з комплексом меншовартості.

Характерні риси сучасної драматургії

– наповнена інтелектуалізмом;

– перехід до модерного моделювання дійсності, звільнення від традиційних шаблонів;

– поєднання поезії, філософії, моральності, вчинків героїв у драматичному творі;

– колажний принцип побудови твору;

– поява імен-абстракцій, імен-символів;

– перевага камерності;

– звернення до проблем сучасної школи.

Представники сучасної драматургії: Василь Босович ; Ярослав Стельмах.

У 1997 р. вийшла антологія “Близнята ще зустрінуться”, де вміщено п’єси митців української діаспори: Леоніда Мосендза, Ігоря Костецького, Богдана Бойчука, Віри Вовк та ін.

Дискурс – спосіб, форма організації мовної і літературної діяльності, уживається як індивідуальний стиль Житця.

Рефлексія – розмірковування, внутрішня зосередженість, аналіз власних роздумів і переживань.

Ремінісценція – відгомін у художньому творі якихось мотивів, образів, виразів, деталей тощо з широко відомого твору іншого автора, перегукування з ним. При цьому вислови, запозичені в попередників, переосмислюються і набувають нового висвітлення.

Алюзія – натяк на загальновідомий історичний, літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура.

Сучасні літературні організації, угруповання, товариства, школи

“Вісімдесятники”

Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Іван Малкович,

Оксана Забужко,

Оксана Пахльовська, Іван Козаченко

Національна спілка письменників України, 1996 р. ,

2001 р.

Понад 1,5 тис. членів.

До 2001 р. – очолював Ю. Мушкетик,

З 2001 р. – В. Яворівський

Асоціація українських письменників, з 1997 р.

Понад 100 письменників, президент –

Юрій Покальчук, згодом – Тарас Федюк

“Бу-Ба-Бу” , з 1985 р.,

М. Львів

Юрій Андрухович, Віктор Неборак,

Олександр Ірванець

“Нова дегенерація”, з 1992 р.,

М. Івано-Франківськ

Іван Андрусяк, Іван Ципердюк,

Степан Процюк

“Пропала грамота”, з 1991 р.,

М. Київ

Віктор Недоступ, Семен Либонь,

Юрко Позаяк

“Західний вітер”, з 1992 р.

М. Тернопіль

Віталій Гайда, Борис Щавурський,

Василь Махно, Гордій Безкоровайний

“ЛуГоСад”, з 1986 р.,

М. Львів

Іван Лучук, Назар Гончар,

Роман Садловський

“Червона фіра”, з 1991 р.,

М. Харків

Сергій Жадан, Ростислав Мельників,

Іван Пилипчук та ін.

Тест № 26

1. Укажіть, яка ознака не є притаманною для сучасного літературного процесу.

А Мистецтво – поза політикою;

Б піднесення ролі українського слона в розвитку української нації;

В утворення “штучної завіси” між розвитком української літератури на “материковій” Україні та в діаспорі;

Г пошук нових естетичних способів моделювання й зображення дійсності.

2. Укажіть термін за його визначенням: розмірковування, внутрішня зосередженість, аналіз власних роздумів і переживань. –

А Алюзія;

Б ремінісценція;

В рефлексія;

Г постмодернізм.

3. Хто з указаних постатей належить до когорти сучасних драматургів?

А Ярослав Стельмах;

Б Микола Куліш;

В Іван Карпенко-Карий;

Г Іван Кочерга.

4. Укажіть прізвище митця, який, характеризуючи завдання сучасного літературного процесу, відзначив, що літератори прагнуть “зруйнувати Карфаген української провінційності”.

А Юрій Шевельов;

В Юрій Дараган;

В Юрій Тарнавський;

Г Юрій Андрухович.

5. Укажіть, яка ознака не відповідає постмодерному дискурсу сучасної української літератури.

А Екзистенція;

Б рефлексія;

В гра ремінісценціями;

Г базування на реалістичній традиції із вкрапленнями романтизму та модернізму;

Д синтез мистецтва й антимистецтва.

6. Укажіть, хто з митців не належить до нью-йоркської групи поезії, що була організована в 50-х роках XX ст.

А Богдан Рубчак;

Б Юрій Тарнавський;

В Емма Андієвська;

Г Богдан Бойчук;

Д Валерій Шевчук.

7. Організатором якого сучасного видавництва є Іван Малкович?

А “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”;

Б “Грамота”;

В “Український письменник”;

Г “FM-Галичина”;

Д “Слово”.

8. Укажіть назву нової літературної течії, характерної для “львівсько-франківської” школи сучасних прозаїків, організації “ЛуГоСад” та ін.

А Екзистенціалізм;

Б футуризм;

В постмодернізм;

Г імпресіонізм;

Д неокласицизм.

9. Хто з письменників не належить до “київської школи”?

А Василь Махно;

Б Василь Голобородько;

В Віктор Кордун;

Г Василь Рубан;

Д Микола Воробйов.

10. Укажіть прізвище та ім’я митця, що не належить до сучасного покоління українського письменства.

А Оксана Забужко;

Б Юрій Андрухович;

В Василь Герасим’юк;

Г Марія Матіос;

Д Василь Симоненко.

11. Установіть відповідність між літературним угрупованням і представником.

1 “Шістдесятники”

2 “Київська школа поетів”

3 “Вісімдесятники”

4 “Бу-Ба-Бу”

5 “ЛуГоСад”

А Іван Лучук

Б Ліна Костенко

В Василь Голобородько

Г Василь Герасим’юк

Д Юрій Андрухович

12. Установіть відповідність між назвою твору і його автором.

1 Роман у віршах “Берестечко”

2 Роман “Рекреації”

3 П’єса “Привіт, синичко”

4 Історичний роман “Орда”

5 Роман-балада “Дім на горі”

А Валерій Шевчук

Б Ліна Костенко

В Ярослав Стельмах

Г Юрій Андрухович

Д Роман Іваничук

?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Сучасний літературний процес

Categories: Твори на різні теми