Відповіді до теми: творчість Василя Стефаника

1. Як називали сучасники В. Стефаника?

Співцем селянської душі і володарем дум селянських, поетом мужицької роз­пуки і мужицьким Бетховеном.

2. Охарактеризуйте епоху, в яку жив і діяв В. Стефаник.

Кінець XІX – початок XX століття – це період розвитку капіталістичних від носин у місті й селі. До краю загострилися класові суперечності, посилилось со ціальне й національне гноблення трудящих. Стефаник жив і працював у задушли вій атмосфері колишньої Галичини, що перебувала у становищі колонії спочатку Австро-Угорської імперії, а потім

панської Польщі.

3. Хто вплинув на формування ідейно-естетичних переконань В. Стефаника?

Т. Шевченко, Г. Успенський та і Франко.

4. Що вам відомо про першу збірку новел Стефаника?

Перша збірка новел “Синя книжечка” вийшла 1899 року. Складалася воші з п’ятнадцяти коротких оповідань, які відтворювали панораму життя західно українського селянства в умовах капіталізму. У новелі “Синя книжечка” автор по казав розорення селян. Антін продав своє нехитре майно, залишає рідне село і йде наймитувати. Не краща доля героїв новели “Сон”.

Знесилений важкою працею хлібороб на мить задрімав. Надворі холодна осінь, а йому сниться тепла квітучії весна і власне поле, на якому він працює разом із сином.

5. Яка тематика новел В. Стефаника? Тематика новел досить різноманітна:

– змалювання безвихідного становища, жорстокої експлуатації галицького се­лянства ;

– жовнірська тематика: критика цісарської рекрутчини, горе батьків, що оплаку­ють своїх синів ;

– показ родинної трагедії ; — еміграція за океан ;

– розкриття класових суперечностей між сільською біднотою і куркульством, пробудження політичної свідомості селянства ;

– антивоєнне спрямування новел ;

– життя і настрої повоєнного покутського села за часів польсько-шляхетської о панування.

6. Що лягло в основу новели “Новина”?

В основі новели – реальна подія, що сталася в селі Трійці 1898 р. Про це Сте­фаник писав у листах до О. Кобилянської та В. Марачевського. Фрагменти з лис­тів є певною мірою першими чорновими варіантами майбутнього твору.

7. Визначіть тему новели “Камінний хрест”.

У цій новелі автор показав і любов до рідного краю, і тяжке життя селян, і не­минучість розлуки з батьківщиною. У новелі, шо має символічну назву, Стефа ник торкнувся такого болючого питання, як еміграція селян за океан у пошуках кращої долі.

8. У чому особливість стилю письменника?

В. Стефаник утвердив в українській літературі жанр соціально-психологічпої новели. Головне для новеліста – людська душа, її стан. 1. Франко писав, що Сте­фаник “…дуже добре знає життя і душу сільського люду… найнапруженіші мо­менти він уміє передати так переконливо і правдоподібно, що не повірити в цс неможливо…” Новели Стефаника сповнені людського страждання, трагізму, гори

9. Кого з письменників можна назвати учнями В. Стефаника?

Юрія Яновського, Григорія Косинку, Олеся Гончара, Григора Тютюнника.

10. Як оцінюва/ш творчість В. Стефаника його сучасники та друзі?

Його оповідання “обік сильного, як океан, глибокого почуття, що тремтить у кожнім слові”, “В малюванні він уміє бути й реалістом, і чистим ліриком – і про те ніде ані тіні пересади, … неприродності” .

Твори В. Стефаника “при всій їх реальності, – не фотографії” людського жи і тя, а художні малюнки, і “якби зв’язати їх спільною фабулою, то вийшов би па родний роман” . ,

“Письменник виступив творцем і блискучим майстром стислої соціальнопсихологічної новели” .1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відповіді до теми: творчість Василя Стефаника

Categories: Твори з літератури