Формування соціологічних законів і категорій

У процесі функціонування спільнот формується безліч різних соціальних зв’язків. Нерідко вони сприймаються як щось тимчасове, випадкове. Хоча насправді, всі вони зумовлені суспільними зв’язками, відносинами, що характеризуються загальністю, необхідністю та повторюваністю.

Ці зв’язки називаються законами. Соціальний закон – об’єктивний і повторюваний причинний зв’язок між соціальними явищами та процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей. Соціальні закони визначають відносини між різними індивідами

та спільнотами, виявляючись в їх діяльності. Соціальний закон – відносно сталі систематично відновлювані відносини між народами, націями, класами, соціально-демографічними групами, а також між суспільством і соціальною організацією, суспільством і трудовими колективами, суспільством і родиною, суспільством і особистістю, містом і селом, соціальною організацією та особистістю.

Соціальні закони не створюються свідомо членами суспільства або групами, як, наприклад, юридичні закони. Вони є об’єктивними, оскільки нові покоління успадковують готові відносини, зв’язки, тенденції, сформовані без їх участі. З соціальними законами люди стикаються постійно. Вони підпорядковуються їх дії або намагаються їх уникнути, пристосувати свою поведінку до них чи протестувати проти них.

Для соціології велике значення має типологізація, за допомогою якої виділяють наступні види соціальних законів: За масштабами реалізації: – загальні закони діють у всіх суспільних системах ; – специфічні закони – їх дія обмежується однією чи кількома суспільними системами За часом дії: – соціальні закони безперервної дії; – закони тенденції, які діють у певний проміжок часу. За формами зв’язків: – закони, які відображають незмінне співіснування соціальних явищ ; – закони, які відображають тенденції розвитку. Такими тенденціями можуть бути зміна структури соціального об’єкта, перехід від одного порядку взаємовідносин до іншого ; – закони, які встановлюють функціональну залежність між соціальними явищами ; – закони, які фіксують причинний зв’язок між соціальними явищами. Як і всі інші науки, соціологія має свою систему категорій. Під ними розуміють найбільш загальні поняття, які віддзеркалюють суттєві сторони предмета науки, розкривають механізм прояву законів і закономірностей, які нею визначаються. Понятійно-категорійний апарат соціології охоплює: – Загальнонаукові соціологічні категорії. – Безпосередньо соціологічні категорії ; – Категорії дисциплін, суміжних з соціологією. Соціологічна практика виділяє дві групи соціологічних категорій: 1. категорії, що пояснюють статику суспільства, його структуру, з виокремленням основних підсистем та елементів.

Серед них такі категорії, як “особистість”, “соціалізація”, “соціальна група”, “соціальна спільнота”, “соціальний клас”, “соціальна діяльність”, “соціальний контроль” та інші; 2. категорії, що характеризують динаміку суспільства, його основні зміни, особливості його розвитку. Серед них такі категорії, як “соціальний процес”, “соціальна зміна”, “соціальна трансформація”, “соціальний рух”, “соціальна мобільність”, “соціальний розвиток” та інші. Вихідним для розуміння особливостей об’єкта пізнання і визначення предмета соціологічної науки є категорія “соціальне”.

Можна виділити такі основні риси, що характеризують специфіку соціального: – Це загальна якість, притаманна різним групам індивідів; – Це характер і зміст відносин між різними індивідами і групами залежно від місця, яке вони займають у різних суспільних структурах, від тієї ролі, яку вони виконують в них; – Соціальне виявляється у відносинах різних індивідів і груп, до свого становища в суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя. Соціальне явище або процес виникає тоді, коли поведінка навіть одного індивіда підпадає під вплив іншого або групи незалежно від того, чи присутні фізично індивід або спільнота. Соціальне – це сукупність тих чи інших властивостей і особливостей, які виявляються в конкретних умовах між індивідами і спільностями в процесі сумісної діяльності. Категорія “соціальне” тісно пов’язана з категорією “соціальні відносини”. Соціальні відносини – самостійний, специфічний вид суспільних відносин, які виражають діяльність соціальних суб’єктів, зумовлену їх неоднаковим становищем у суспільстві та роллю в суспільному житті. Багатоманітність соціальних відносин є своєрідним відображенням суспільного життя, наслідком впливу на них конкретної суспільної діяльності, що надає їм специфічних відтінків.

Розвиток соціальних відносин у кожній конкретній сфері породжує відповідні суперечності, вирішення яких і становить сутність процесу соціального розвитку. У системі суспільних, гуманітарних наук соціологія посідає важливе місце. Це зумовлено тим, що: вона є наукою про суспільство, його процеси та явища; охоплює загальну соціологічну теорію, яка виступає як теорія та методологія всіх інших суспільних і гуманітарних наук; усі науки, які вивчають різноманітні сторони життєдіяльності суспільства і людини, завжди передбачають і соціальний аспект, тобто закони та закономірності, які досліджуються в певній сфері суспільного життя, реалізуються через діяльність людей; техніка й методика вивчення людини та її діяльності, методи соціального вимірювання та ін., які розробляються соціологією, використовуються всіма іншими суспільними та гуманітарними науками. Соціологія працює і на межі з економічною наукою, предметом якої є вивчення закономірностей і форм функціонування й розвитку відносин, що складаються в процесі виробництва, обміну й розподілу матеріальних благ.

Широко застосовує соціологія математичні методи, вироблені кібернетикою, теорією інформації, теорією ділових ігор тощо. Створюються і спеціальні математичні методи та теорії, пристосовані до специфіки соціологічного дослідження. Таким чином, соціологія функціонує у тісній взаємодії з комплексом соціально-гуманітарних наук, яка в кожному конкретному випадку має свої специфічні аспекти.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Формування соціологічних законів і категорій

Categories: Шкільні твори