8 клас. Тема уроку. М. Коцюбинський. Дорогою ціною

Тема. М. Коцюбинський. Дорогою ціною. Час і вічність у повісті, символічні образи.

Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії Мета: – Навчальна : продовжувати ознайомлення учнів з ідейнохудожнім змістом повісті М. Коцюбинського “Дорогою ціною” ; аналізувати образи часу і вічності в повісті, символи, роль і значення кольорів, звуків; характеризувати за складеним планом образ Соломії, дослідити, як випробування гартують характер людини; учити висловлювати роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення

в сучасних умовах; – Розвивальна: розвивати навички роботи з текстом епічного твору, вміння робити власні висновки; логічне та творче мислення, репродуктивну та творчу уяву, увагу, пам’ять, спостережливість; формувати світогляд школярів; – Виховна: виховувати волелюбність, зневажливе ставлення до жорстокості і зла, повагу до мужності, сили волі як рис характеру, що необхідні для боротьби зі злом, утисками особистості; любов до художнього слова. Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку на їх основі умінь та навичок.

Методи: бесіда. Прийоми: складання плану, художній переказ, розповідьвитяг, характеристика образу за складеним планом, прийом мікрофону. Обладнання: підручник В. Цимбалюка “Українська література.

8 клас” ., ТЗН. Хід уроку

1. Бесіда з учнями про поняття часу в творі 1. Пригадайте, з яких слів розпочиналася повість “Дорогою ціною”? . Як вони вплинули на вас? . 2. Справді, письменник звернувся до минулих часів, зміг перенести і читача в них. А якими ж словами він розпочав епілог повісті? Які відчуття вони викликали? . Учитель.

Бачимо, що авторові вдалося створити своєрідний часовий простір, наснажений бурхливими подіями, які мали вирішальне значення в житті героїв. Остап та Соломія виявили себе справжніми поборниками насильства та неволі. Водночас вони постали перед нами як часточка неохопного світу, що живе за своїми законами зміни часу, людей.

Однак подвиг героїв залишився жити у вічності. А що ж таке вічність – вдома ви мали з’ясувати для себе це питання за тлумачним словником? .

2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку Ми завершуємо вивчати пригодницьку романтичну повість М. Коцюбинського “Дорогою ціною”. І спробуємо осягнути символічні образи часу та вічності в творі, дослідити роль та значення кольорів і звуків у художньоестетичній та ідейній картині повісті. Розуміння справжніх філософських категорій, серед яких час і вічність, стане основою для становлення ваших особистих думок та переконань, допоможе пізнавати життя в його багатоманітності.

Ви продовжуватимете вчитися робити власні висновки, досліджуватимете не лише сюжет епічного твору, а і його художньовиражальну природу. Для цього звертайте особливу увагу на текст повісті. Вам буде необхідно виокремити символічні образи та зрозуміти їхню роль у творі.

Після такої роботи повість “Дорогою ціною” стане книгою, в якій ви зможете знайти відповіді на запитання, що хвилюють вас особисто.

3. Перевірка домашнього завдання Вдома ви складали план до двох останніх частин твору та епілогу. записується вчителем на дошці). Орієнтовний план ІV частина “У циган”: 1. “Соломія не тратила надії й навіть не дуже журилась”.

2. Арешт циган та Остапа. V частина “Боротьба за врятування Остапа” 1. Рішення Соломії визволяти Остапа силою. 2. Річка, як “чорна і тиха безодня”. 3. Поєдинок з вартою турецького човна.

4. Останні хвилини життя Соломії. Епілог “Доля Остапа”: 1. Маленька хатинка сторожа на високій бессарабській полонині.

2. Уміти слухати живий вітер. 3. Остап – старий дід. 4. “Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав…”

4. Художній переказ. Бесіда про особливості колористики в творі, образ туману. Учитель. Один із пунктів нашого плану до п’ятої частини повісті “Річка, як “чорна і тиха безодня””.

Перекажіть текст твору, що відповідає йому, дотримуючись вжитих автором художніх засобів, порівнянь). – Який колір найчастіше зустрічаємо в цьому епізоді? Як ви гадаєте, чому? .

– У цьому описі ми зустрічаємося з образом туману. І можемо сприймати його як цілком конкретну картину. Однак на початку уроку я сказала вам, що ми досліджуватимемо символічні образи твору. Туман – один із них. Які асоціації викликає у вас туман як природне явище? . Спробуйте на основі цих асоціацій витлумачити символіку образу туману. .

– Пригадайте, який колір домінував при змалюванні картин пожежі у плавнях, аргументуйте відповідь цитатами з тексту. Визначте його символічний зміст.

– Зверніть увагу на колористичний малюнок, що постає після розпачливих перегуків Остапа і Соломії наприкінці твору. Білі боки спорожнілого човна вода фарбує у червоний колір. Як, на вашу думку, співвідносяться ці кольори? .Вчитель. Дійсно, білий – колір світлий, він символізує чистоту загиблої Соломії, яка і пливла на цьому човні. Червоний же – колір неспокою.

Однак варто зауважити, що неспокій – складова частина людського життя. Тому можемо говорити про те, що така колористична картина символізує нескінченність, плинність часу, навіює нам відчуття вічності.

Вчитель. Ми переконалися, що у малюнках природи слово М. Коцюбинського світиться, грає різними барвами, дзвенить багатьма струнами. Тому таким важливим поряд із колористикою постає звукопис. – Як передається вічний шум безбережного моря комишу?

Які асоціації він викликає? та асонансами через сприйняття Соломії. У шелесті комишу Соломія десь глибоко в душі відчувала вирок для себе). – А який звук допомагає відчути розбурхану стихію пожежі? .

5. Бесіда про ідейне навантаження епілогу повісті, виокремлення символічних образів вітру, часу, вічності у ньому. Учитель. Так, у творі ми зустрічаємо насичену кольорами та звуками картину. Пам’ятаємо, що вона має символічне значення.

Таке ж навантаження несе і образ вітру. Віднайдіть його у тексті твору та перекажіть цей уривок. .

– Яким ви уявили собі вітер? Розкажіть про його найголовніші можливості. .

– Символічний образ вітру ніби продовжує образ космічного польоту. І в цьому космічному вихорі десь загубилися і долі, і кохання двох невмираючих сердець – Остапа і Соломії. Такий романтичний, піднесений образ природи підсумовує розповідь про трагічне кохання. Він своєрідним чином пов’язує різних людей, континенти, різні часи в одне ціле.

Так у творі вимальовується і образ часу та вічності. У народній творчості вітер – символ волі. Тож як ви думаєте, з якою метою письменник в епілозі змальовує цю могутню стихію? .

6. Характеристика за складеним планом образу Соломії.

Учитель. Звернімо увагу на перший пункт плану до ІV частини твору: “Соломія не тратила надії й навіть не дуже журилась”. Які риси її характеру виявилися після ув’язнення Остапа? . Спробуймо з вами схарактеризувати образ цієї відчайдушної, сміливої дівчини за таким планом:

1. Соломія – яскравий, багатогранний, глибокий образ української літератури. . 2. Портрет і зовнішність героїні. .

3. Риси характеру Соломії а) мужність і відвага; б) вірність і самовідданість; в) волелюбність і ненависть до гнобителів; г) любов до життя; д) здатність на самопожертву; е) щирість і душевність; є) оптимістичність та енергійність.

4. Трагічна доля героїні.

5. Образ української жінки у співставленні з символічним образом тура. – представниця народу. А тому є всі підстави зіставляти її психологічний портрет із символічним образом тура на початку твору. Ненависть героїні до пана, кріпаччини, неволі асоціюється з налитими кров’ю і гнівом очима дикої тварини. Готовність боротися – із наставленими рогами.

Вільнолюбний дух персонажів, їхнє поривання у степове безмежжя, на волю накладається на просторову картину першого абзацу твору, де степовий вітер, широкий прості подаються природним середовищем неприборканого, дикого тура).

7. Гра “Мікрофон”: “Що означає бути вільним?” Учням пропонуються запитання, на які вони відповідають за бажанням. – Що ви розумієте під словом “воля”? . – А чи дозволяє воля робити все, що заманеться? . Тоді яким чином ми можемо говорити про волю, свободу? . – За яких умов люди можуть бути позбавлені волі в сучасних умовах? . – Чи може сьогодні людина почуватися повністю вільною? .

8. Підсумкова бесіда за запитаннями. 1. Чому і чим персонажі повісті далекі від змісту символічного образу господарського вола, змальованого у вступі? . 2. Розкрийте символічний підтекст назви твору. .

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання. Напишіть твір на тему: “Ціна виміру життя. У творі намагайтеся визначити, що було найголовнішим для героїв повісті і чи досягли вони цього та у який спосіб? Чи прийнятна така поведінка?

Ваше ставлення до позиції персонажів, сучасне ставлення людини до власного життя.





8 клас. Тема уроку. М. Коцюбинський. Дорогою ціною

Categories: Твори з літератури